Ініціативна НДР

 

Перелік ініціативних науково-дослідних робіт які виконуються в Білоцерківському НАУ

Агрономічний факультет

Підвищення ефективності використання елементів живлення різними сортами картоплі під впливом регуляторів росту рослин в умовах Лісостепу України

12.07

12.10

0107U012295

Оптимізація агротехнічних заходів вирощування коріандру в умовах центрального Лісостепу України

12.07

12.10

0107U012298

Оптимізація агротехнічних заходів формування урожайності пшениці ярої в умовах центрального Лісостепу України

12.07

12.10

0107U012299

Адаптивний потенціал сучасного сортименту ярої м'якої пшениці та використання його в селекції

12.07

12.10

0107U012321

Створення вихідного матеріалу для селекції сортів ріпаку на адаптивність в умовах центрального Лісостепу України

03.09

12.14

0109U003104

Особливості використання генетичної колекції та створення вихідного матеріалу для селекції сортів ріпаку

03.09

12.14

0109U003119

Теоретичне обгрунтування, вивчення, збереження природної і культурної флори для використання в облаштуванні ландшафтів і в озелененні міст та сіл України

11.09

12.12

0109U008257

Наукові основи насінництва картоплі

11.09

12.12

0109U008337

Створення вихідного матеріалу озимого тритікале з добре вираженими еколого-адаптивними властивостями та високими кількісними та якісними показниками урожайності зерна

09.09

06.14

0109U007628

Створення вихідного матеріалу озимої пшениці з добре вираженими еколого-адаптивними властивостями та високими кількісними та якісними показниками урожайності зерна

09.09

06.14

0109U007627

Удосконалення агротехнології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Полісся та Лісостепу України

09.09

06.14

0109U007630

Особливості оцінки екологічної адаптивності ліслстепового сортименту озимої м’якої пшениці

04.10

12.14

0110U006431

Наукове обґрунтування методів виробництва високоякісного садивного матеріалу картоплі в умовах центральної частини північного Лісостепу України

02.11

02.16

0111U006604

Оптимізація агрофітоценозів цукрових буряків в умовах Центрального Лісостепу України

03.10

03.15

0110U006434

Вивчення змін показників родючості ґрунту і продуктивності п’ятипільної  зернопросапною сівозміни залежно від систем основного механічного обробітку в правобережному Лісостепу України

07.11

12.15

0111U005834

Теоретичні та практичні основи розробки енерго- та ресурсозберігаючих технологій вирощування зернових, зернобобових, олійних, технічних, кормових культур для переробки та отримання альтернативних видів палива

03.11

12.15

0111U002908

Біолого-технологічний факультет

Вплив високопродуктивних корів на формування молочних стад і підвищення молочної продуктивності в умовах застосування інтенсивних технологій виробництва молока

02.07

02.10

0107U012312

Методи підвищення ефективності селекції молочної худоби

11.07

11.10

0107U012284

Технологія вирощування ремонтного молодняку

11.07

11.10

0107U012285

Порушення перекисного окиснення ліпідів у свиней при різних патологіях

11.07

12.10

0107U012303

Особливості пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантний статус сироватки крові страуса у постнатальний період онтогенезу

11.07

12.10

0107U012315

Енергетичний обмін в печінці перепела в постнатальному періоді онтогенезу та його активація

11.05

11.08

0107U012293

Вивчення процесів обміну речовин в організмі тварин і птиці за дії різних фізико-хімічних факторів в онтогенезі та експерименті

11.07

11.10

0107U012302

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняку свиней на відгодівлі при згодовуванні препарату Біо-Мос

11.07

11.10

0107U012305

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості страусів африканських за різних рівнів протеїнового та амінокислотного живлення

11.07

11.10

0107U012306

Біотехнологія отримання,  дослідження біологічних властивостей та застосування пробіотиків у тваринництві

11.07

12.10

0107U012310

Розробка технології виробництва  яєць і м’яса гусей шляхом застосування різних джерел освітлення

11.07

12.10

0107U012313

Обгрунтування застосування пробіотиків для корекції природної резистентності організму молодняку великої рогатої худоби за умов впливу абіотичних чинників середовища

12.07

12.10

0107U012291

Підвищення засвоєння кормових компонентів раціона живими системами

11.07

12.10

0107U012314

Корекція природної резистентності та профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту молодняку свиней за допомогою біологічно-активних препаратів при вирощуванні їх в умовах інтенсивних технологій

12.07

12.10

0107U012290

Раціональне використання селену в годівлі сільськогосподарської птиці

12.07

12.12

0107U012301

Регуляторна дія електромагнітного випромінювання різних діапазонів на метаболізм тваринних організмів

06.08

06.13

0108U002894

Санітарно-гігієнічна оцінка впливу про- і пребіотиків на природну резистентність і продуктивні якості організму молодняку великої рогатої худоби

01.08

01.13

0109U003108

Поліпшення санітарно-гігієнічних показників води за використання удосконалених технологій

01.08

01.13

0109U003109

Розробка та уточнення норм і способів уведення мінеральних елементів в раціони, комбікорми і кормові добавки для сільськогосподарських тварин

03.09

12.14

0109U003114

Порівняльна оцінка технологічних властивостей молока корів різних порід, розробка та удосконалення існуючих технологій виробництва молочних продуктів

01.09

12.13

0109U003115

Розробка і удосконалення технології виробництва і переробки продукції птахівництва

03.08

03.13

0109U003376

Гігієнічні аспекти впливу пробіотику Протекто-актив та пребіотику Біо-актив на природну резистентність організму сільськогосподарських тварин

03.10

12.15

0110U006427

Гігієнічні аспекти впливу Міковітама на природну резистентність перепелів в умовах промислових технологій

03.11

12.15

0111U001931

Використання в годівлі свиней кормових добавок

02.11

12.14

0111U002910

Факультет ветеринарної медицини

Вплив сірковмісних амінокислот на обмін білків, ріст та розвиток молодняку великої рогатої худоби

12.07

12.10

0107U012317

Розробка та впровадження у практику ветеринарної медицини новітніх засобів профілактики вірусної геморагічної хвороби кролів

11.07

12.12

0107U012286

Розробка сучасних методів контролю ефективності пероральної вакцинації диких тварин проти сказу та впровадження розроблених тестів у системі діагностичних заходів

11.07

12.12

0107U012287

Розробка та впровадження в практику ветеринарної медицини методів зажиттєвої діагностики тканевих гельмінтозів тварин

11.07

12.12

0107U012288

Розробка ефективних заходів боротьби з нематодозами свиней

12.07

12.12

0107U012289

Вивчення ролі мікроскопічних грибів та їх метаболітів у патології сільськогосподарських тварин

12.07

12.12

0107U012292

Розробка засобів лікування та профілактики лептоспірозу у сільськогосподарських і дрібних тварин та застосування розроблених препаратів у системі протиепізоотичних заходів

11.07

12.12

0107U012294

Корекція впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на організм поросят-сисунів за дії імуномодулюючих препаратів з тимусу та кісткового мозку

01.08

01.13

0109U003110

Вивчити стимулюючий вплив препаратів синтетичного та біологічного походження на показники імунітету тварин, підвищення їх м’ясної продуктивності та несучості птиці

03.09

12.11

0109U003111

Вивчення видових та вікових особливостей ноцицептивних систем, розробка та удосконалення на цій основі сучасних методів анестезіологічного забезпечення у тварин

03.09

03.14

0109U003112

Вивчення патогенетичних особливостей запально-регенеративних, дегенеративно-дистрофічних і неопластичних процесів за хірургічної патології у тварин, розробка на цій основі сучасних діагностичних та лікувально-профілактичних заходів

03.09

03.14

0109U003113

Використання озонотерапії при запальних процесах у тварин

12.08

12.11

0109U003122

Гепаторенальний синдром у кіз (етіологія, патогенез, діагностика і лікування)

06.09

12.12

0109U005910

Епізоотологічний моніторинг інфекційного бурситу в господарствах різного  виробничого напрямку

12.09

12.13

0109U009021

Епізоотологія, діагностика, профілактика і лікування лістеріозу у собак

12.09

12.13

0109U009022

Хвороби простати у собак та їх вплив на репродуктивну функцію

12.09

12.12

0109U009023

Вплив морфофункціонального стану яєчників та матки корів на ефективність синхронізації статевої охоти, овуляції та осіменіння

01.10

12.12

0110U002314

Структурно-функціональна характеристика мякого остову опорно-рухового апарату ссавців і птахів

10.10

12.14

0110U006428

Вивчення впливу комплексу селену та вітамінів на імунореактивність тварин щеплених проти інфекційних хвороб

06.11

12.15

0111U005836

Моніторинг вмісту токсичних речовин у питній воді, кормах, їх вплив  на організм великої рогатої худоби і птиці та якість і безпечність продукції

03.11

12.15

0111U005835

Етіологія, патогенез, експериментальне та теоретичне обгрунтування методів діагностики, лікування і профілактики внутрішньої поліорганної і поліморбідної патології у жуйних, коней, свиней, птиці та дрібних домашніх тварин (собак і котів)

03.11

12.15

0111U002909

Вплив продуктів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи на відтворну функцію свиней

03.11

12.15

0111U002912

Екологічний факультет

Прояв господарсько корисних ознак промислових риб України під впливом генотипових та паратипових факторів

11.07

11.10

0107U012319

Оцінка біогенної міграції радіонуклідів 137Cs та 90Sr в агроекосистемах Лісостепової зони України

12.07

12.11

0107U012296

Еколого-біологічні особливості трипсів і екосистемах України

12.07

12.12

0107U012311

Морфофункціональна оцінка особливостей внутрішньої будови прісноводних риб

12.07

12.12

0107U012316

Екологічний моніторинг урбанізованих територій

03.09

04.14

0109U000969

Розробка технології одержання металокомплексів з антиоксидантними властивостями  та апробування ефективності створених комплексів у птахівництві

11.08

11.11

0109U003101

Розробка біотехнології одержання комплексних селенопротеїнових біологічно-активних кормових добавок з метою їх застосування для підвищення  продуктивності та корекції адаптивних систем організму сільськогосподарських тварин

03.08

05.11

0109U003102

Теорія і методи еколого-географічного аналізу й оцінювання водних ландшафтно-інженерних систем

06.09

06.14

0109U003105

Вплив техногенного забруднення на стан сільськогосподарських рослин

07.09

07.14

0109U003106

Вивчення вихідного матеріалу і сортів озимих тритікале й пшениці на забрудненій радіонуклідами території України

09.09

06.14

0109U007629

Оцінювання біорізноманітності в агроладшафтах за різних систем агроменеджменту

10.10

12.13

0110U006430

Розроблення біотехнологічних процесів конверсії вторинної сировини для одержання кормової добавки для тварин та вивчення її ефективності

05.11

12.15

0111U004667

Економічний  факультет

Механізм формування та реалізації інноваційної моделі розвитку АПК України

12.07

12.10

0107U012297

Облік і контроль виробництва продукції тваринництва

11.07

11.10

0107U012283

Розробка пропозицій щодо активізації інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки

10.05

10.08

0107U012304

Інноваційна діяльність на підприємствах АПК

12.07

12.10

0107U012308

Розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення шляхів реалізації продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств різної форми власності на прикладі Київського регіону

11.06

11.09

0107U012309

Інноваційна діяльність у спільних підприємствах АПК в умовах інтеграції України в Європейський економічний простір

12.07

12.10

0107U012320

Розробка науково – обґрунтованих пропозицій щодо покращення забезпечення інвестиційними ресурсами та підвищення ефективності їх використання в сільськогосподарських підприємствах Київської області

12.06

12.09

0107U012318

Стратегічні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва та сільських територій України: регіональний аспект

11.07

12.12

0107U012300

Формування та функціонування ринку овочів в Україні

06.08

06.13

0108U002895

Формування теоретико-методологічних підходів до вдосконалення механізмів господарювання АПК на інноваційних засадах

02.09

12.14

0109U001614

Фінансові аспекти фінансування виробничо-технологічних ланцюгів у виробництві продукції рослинництва та тваринництва

04.09

04.14

0109U002979

Економічний механізм державної підтримки аграрного сектора в умовах глобалізації

02.09

03.14

0109U003103

Енергетичний аналіз використання виробничих ресурсів і ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва

11.07

12.14

0109U003107

Система управлінського обліку та її місце в сільськогосподарських підприємствах України

11.07

12.12

0109U003116

Аналіз ефективності застосування методів електронної комерції в аграрному секторі

11.07

12.14

0109U003117

Формування інноваційної інфраструктури АПК

03.09

12.14

0109U003118

Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності продукції агросфери

02.09

03.14

0109U003121

Розроблення методологічних засад статистико-економічного аналізу розвитку фінансового ринку України

12.09

12.12

0109U009020

Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК

01.10

12.14

0110U002313

Вдосконалення обліку заготівлі молока молокопереробними підприємствами

10.10

12.13

0110U007578

Ресурсний потенціал аграрних підприємств

10.10

12.13

0110U006429

Ефективність функціонування підприємств з виробництва свинини

10.10

12.13

0110U006432

Стратегічний контролінг в системі забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств

10.10

12.13

0110U006433

Економічний механізм регулювання ринку зерна

06.11

12.15

0111U006605

Економічний механізм регулювання інвестиційного розвитку аграрної сфери економіки

10.10

12.13

0110U007559

Вдосконалення обліку заготівлі молока молокопереробними підприємствами

10.10

12.13

0110U007558

Державна фінансова підтримка аграрного сектору України

10.10

12.13

0110U007560

Удосконалення обліку земельних ресурсів

03.11

12.15

0111U002911

Факультет лінгвістики

Інноваційні підходи до навчання іноземних мов в умовах білінгвізму

03.09

03.14

0109U003120

Сучасні педагогічні технології формування фахівця нового покоління

03.09

12.14

0109U003100

Наукова бібліотека

Історія Білоцерківського національного аграрного університету в особах, документах, бібліографістиці

10.10

12.14

0110U006435