Нормативне забезпечення


 

ПОЛОЖЕННЯ
про вільний вибір студентами вибіркових дисциплін у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про систему управління навчанням Moodle
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про планування, проведення та оцінювання відкритих занять викладачів
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про переведення студентів на вакантні місця у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про старосту академічної групи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наставника академічної групи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про  запровадження Європейської кредитно-трансферної системи
та її ключових документів у БНАУ


ПОЛОЖЕННЯ
про диплом з відзнакою
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліквідації академічних заборгованостей
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про засоби діагностики якості вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
в Білоцерківському державному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про контрольні заходи якості вищої освіти
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про курсову роботу
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчально-методичної роботи
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оцінювання знань, умінь і навичок студентів
за кредитно-модульною системою організації навчального процесу
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оцінювання знань студентів
за кредитно-модульною системою організації навчального процесу в Білоцерківському 
національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію ректорського контролю якості навчання студентів
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про систему контролю якості навчального процесу
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальне забезпечення студентів
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про робочу програму навчальної
дисципліни


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчального процесу
в Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про навчальну лабораторію кафедри
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращу навчальну лабораторію кафедри
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та організацію роботи
Державної екзаменаційної комісії у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчання, стажування та виробничої практики студентів
Білоцерківського національного аграрного університету за кордоном


Норми часу
для планування та обліку навчальної, наукової, навчально-методичної,
культурно-виховної та організаційної роботи, впровадження
у виробництво досягнень науково-технічного прогресу


Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра


Засоби діагностики якості вищої освіти магістра


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів