Професорсько-викладацький склад | Кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру

Демченко Віктор Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, кандидат техн. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Підвищення ефективності технологічного процесу дозування цілих та різаних бульб картоплі при садінні".

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю -  05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва".

В університеті працює з 2014р.

Викладає дисципліни: 
"Топографічне і землевпорядне креслення", "ГІС і бази даних", "Комп"ютерна графіка в землеустрої".
Даниленко Анатолій Степанович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор екон. наук, професор, Академік НААН України, ректор
Напрям наукової діяльності: 

"Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти)".

У 1995 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему: "Підприємництво і сільська зайнятість (питання теорії і практики)" в Інституті регіональних досліджень НАН України.

У 1997 р. - у Миколаївському сільськогосподарському інституті захистив докторську дисертацію на тему: "Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти)".

У 2002 р. - присвоєно вчене звання професора.

Розробим нові підходи та управлінські методи із за­лучення інноваційного досвіду країн, де питання реформування аграр­ного сектору успішно вирішуються.

2010 р. - член-кореспондент НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій.

 Голова спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Голо­вний редактор чотирьох фахових видань: "Економіка та управління АПК", "Агробіологія", "Науковий вісник ветеринарної медицини", "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Нагороджений орденами "Знак Пошани" (1989), "За заслуги" ІІІ ступеня (2000), золотою і двома срібними медалями ВДНГ СРСР, (1988, 1989)

Має звання заслуженого працівника сільського гос­подарства (1994) та знак "Відмінник освіти України" (2005).

Автор понад 90 наукових праць, автор і співавтор 43 пропозицій урядовим структурам.

Брав участь у підготовці проектів 10 законів України, 2 указів президента.

Карпенко Анатолій Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент, проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку
Напрям наукової діяльності: 

"Організаційно-економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств".

Закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр".

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

На кафедрі працює з 2013 р.

Викладає дисципліни: 
"Історія земельних відносин і землеустрою", "Електронні геодезичні прилади", "Кадастр населених пунктів".
Прядка Тетяна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області)".

Коло наукових інтересів: історія земельних відносин та землеустрою, просторовий розвиток, моніторинг ринку земель.

Закінчила у 1998 році Національний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування".

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

За результатами наукових досліджень опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографії "Планування розвитку територій", "Основи землевпорядного проектування", "Формування та розвиток структурних елементів ринку землі", а також навчальний посібник "Історія земельних відносин і землеустрою в Україні".

Викладає дисципліни: 
"Інженерна інфраструктура території", "Економіка землекористування".
Камінецька Оксана Валеріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

“Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту”.

Коло наукових інтересів: управління земельно-ресурсного потенціалу територій.

Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр".

В університеті працює з 2013 р.

Викладає дисципліни: 
"Державний земельний кадастр", "Оцінка земель", "Землевпорядне проектування".
Комарова Наталія Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

“ Еколого-економічні засади охорони та відтворенення земель водного фонду”.

Коло наукових інтересів: управління землями водного фонду, охорона та відтворення земель водного фонду.

Закінчила у 2014 році Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

В університеті працює з 2016 р.

Викладає дисципліни: 
"Фотограмметрія та дистанційне зондування", "Геодезія з основами землевпорядкування", "Управління земельними ресурсами".

Заснування та розвиток кафедри 

Кафедра "Управління земельними ресурсами та земельного кадастру" входить до складу  агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Як самостійна структурна одиниця Білоцерківського національного аграрного університету кафедра створена 3 липня 2017 року, очолив її кандидат технічних наук, доцент Демченко Віктор Миколайович.

Кафедра є випускною і сформована з висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які здійснюють підготовку фахівців із землеустрою.

На кафедрі працюють 7 викладачів, деякі з них є відомими фахівцями із землеустрою, земельного кадастру, економіки землекористування, земельного права, які мають значний практичний досвід виконання робіт із землеустрою.

Діяльність кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру спрямована на удосконалення підготовки інженерів-землевпорядників залежно від потреб землевпорядного виробництва.